Header image Emblem

Zg. Korena 32
2242 Zg. Korena
Tel.: 02 6300 650
E-Pošta: os.korena@guest.arnes.si

  
Domov
Vrtec
O šoli
Za starše
Izbirni predmeti
Dnevi dejavnosti
Interesne dejavnosti
Dodatne aktivnosti
Obvestila
Projekti
Informacije javnega značaja
Povezave
Šolski časopis Korenček
Tekmovanja
Arhiv

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Korena,
Zgornja Korena 32,
2242 Zgornja Korena
Telefon: 02 63-00-650
Faks: 02 63-00-655
TRR: 01100-6000044740

Odgovorna uradna oseba

Darko Rebernik, ravnatelj
Telefon: 02 63-00-652
e-pošta: darko.rebernik@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DATAINFO.SI , d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI - 2000 Maribor
Tel: +386 (02) 620 43 01
Mob: +386 (30) 708 958

Datum prve objave kataloga

1.9.2008

Datum zadnje spremembe

1.9.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.o-korena.mb.edus.si

2. Splošni podatki o zavodu in formacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda

Osnovno šolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo otrok

Organi zavoda

Svet zavoda: predsednica: Suzana Djuran
Ravnatelj: Darko Rebernik
Svet staršev: predsednik: Branka Senekovič

Strokovni organi zavoda

Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega razreda
Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka
Razredniki: razredniki posameznih oddelkov

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Darko Rebernik, ravnatelj
OŠ Korena
Telefon: 02 63-00-652
e-pošta: darko.rebernik@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji predpisi

Odlok o ustanovitvi zavoda

Državni predpisi

Register predpisov RS ( IX negospodarske dejavnosti )

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt (LDN)
Razvojni načrt OŠ Korena

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Vpis v prvi razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učencev v druge šole
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav)
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Napredovanje delavcev v plačilne razrede
Zaposlovanje delavcev
Reševanje pritožb staršev, zaposlenih

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

Šolska publikacija
Urniki
Izbirni predmeti
Hišni red
Strokovni delavci
Sodelovanje v projektih

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja Osnovne šole Korena so objavljene na spletni strani
http://www.o-korena.mb.edus.si
Dostop je možen v fizični obliki v tajništvu šole, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

Urniki
Število učencev
Število zaposlenih
Šolski koledar
Informacije o javnih naročilih
Telefonska številka 02 63-00-650

 

 
 
Izdelava strani: Lešnik Peter